Tháng 01/2023, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 01/2023, cả nước có 10,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký...

error: Content is protected !!